Глава дванадесета.
ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ (НОВА - ДВ, БР. 28 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 20.05.2016 Г.)Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене,
уведомяват Министерството на икономиката за всяко изделие, което искат да пускат на пазара.
(2) Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна форма 6 месеца преди пускането на пазара на съответното изделие.
(3) В зависимост от това, дали изделието е електронна цигара, или контейнер за многократно пълнене, уведомлението по ал. 1 съдържа:
1. единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз,
или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер;
2. адрес и телефон на производителя, отговорното физическо или юридическо лице на територията на Европейския съюз и вносителя, в случаите на внос;
3. списък на съставките, които се съдържат в изделието, и на емисиите, в резултат на използването му,
за всяка марка и за всеки тип, включително техните количества;
4. токсикологичните налични данни за съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване,
като се посочва по-специално въздействието им върху здравето на потребителите при вдишване и евентуалният им ефект на пристрастяване;
5. информация за дозите на никотина и абсорбирането му, когато се консумира при нормални или разумно предвидими условия;
6. описание на съставките на изделието; когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на електронната цигара
или на контейнерите за многократно пълнене;
7. описание на производствения процес, включително дали той включва серийно производство, и декларация,
че производственият процес осигурява съответствие с изискванията на този член;
8. декларация, че производителят, вносителят и лицата, които въвеждат на територията на страната от
друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене, носят пълна отговорност за качеството и безопасността на изделието,
когато се предлага на пазара и се използва при нормални или разумно предвидими условия.
(4) В случай че представената в уведомлението по ал. 1 информация е непълна,
Министерството на икономиката може да поиска допълване на съответната информация.
(5) Министерството на икономиката извършва вписване в регистъра по ал. 8 след отстраняване на непълнотите по ал. 4.
(6) За всяко съществено изменение на електронна цигара и/или на контейнер за многократно пълнене производителите,
вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз,
електронни цигари и/или на контейнери за многократно пълнене, подават уведомление при условията и по реда на ал. 1 - 4.
(7) Министерството на икономиката може да изисква и допълнителна информация от лицата по ал. 1, свързана с безопасността и качеството,
за наличието на неблагоприятни последици и друга информация за изделието.
(8) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на лицата по ал. 1 и предлаганите от тях изделия.
(9) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 3 и част от регистъра по ал. 8,
с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, ежегодно предоставят на Министерството на икономиката:
1. подробни данни за обема на продажбите за всяка марка и за всеки тип изделие;
2. информация за предпочитанията на различни потребителски групи, включително на младите хора, непушачите и основните типове пушачи;
3. информация за начините на продажба на изделията;
4. обобщени оценки на пазарните проучвания, извършени във връзка с т. 1 - 3, с превод на английски език.
(2) Министерството на икономиката публикува на интернет страницата си информацията по ал. 1 и част от регистъра по
чл. 43а, ал. 8, с изключение на информацията, която представлява търговска тайна.
(3) При поискване от Европейската комисия или държава - членка на Европейския съюз, Министерството на икономиката предоставя информацията
по ал. 1 при спазване на изискванията за защита на информацията.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Производителите, вносителите, лицата, които въвеждат на територията на страната
от друга държава - членка на Европейския съюз, и търговците на електронни цигари и контейнери
за многократно пълнене създават и поддържат система за събиране на информация за всички неблагоприятни
последици от тези изделия за човешкото здраве.

Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Икономическите оператори в случаите, когато смятат или има причини да смятат,
че предлаганите от тях електронни цигари или контейнерите за многократно пълнене не са безопасни или не са с добро качество,
или по друг начин не съответстват на изискванията на закона:
1. предприемат незабавни действия за привеждането на съответното изделие с изискванията на закона или за неговото изтегляне от пазара;
2. незабавно уведомяват Министерството на икономиката за предприетите от тях действия по т. 1.

Чл. 43д. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) Течностите, съдържащи никотин:
1. се пускат на пазара само в специални контейнери за многократно пълнене с обем не повече от 10 мл, в електронни цигари за еднократна употреба
или в патрони за еднократна употреба, като обемът на патроните или резервоарите не превишава 2 мл;
2. не трябва да съдържат повече от 20 мг/мл никотин;
3. не трябва да съдържат:
а) витамини или други добавки, които въвеждат в заблуждение, че изделието е полезно за здравето или представлява намалена опасност за здравето;
б) кофеин или таурин, или други добавки и стимулиращи съединения, които се свързват с енергия и жизненост;
в) добавки с оцветяващи свойства за емисиите;
г) добавки, улесняващи вдишването или абсорбирането на никотина;
д) добавки, които имат КМТР свойства в неизгорена форма.
(2) В производството на течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки с висока степен на чистота.
Наличието на вещества, различни от посочените в списъка по чл. 43а, ал. 3, т. 3, е допустимо само под формата на остатъчни количества,
които е технически невъзможно да бъдат избегнати.
(3) С изключение на никотина, в течностите, съдържащи никотин, се използват само съставки,
които не представляват опасност за здравето на човека в нагрят или ненагрят вид.

Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Електронните цигари, които се пускат на пазара, трябва да подават никотин
в еднакви дози при нормални условия на употреба.

Чл. 43ж. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) Електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене,
които се пускат на пазара, трябва да са устойчиви на повреда от деца, да не могат да се фалшифицират, да са защитени от счупване и течове
и да имат механизъм, който осигурява пълнене без течове.

Чл. 43з. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 20.05.2016 г.) (1) В потребителската опаковка на електронните цигари и/или контейнерите
за многократно пълнене се включва листовка със:
1. инструкция за употреба и съхранение на изделието, като се посочва, че изделието не се препоръчва за употреба от млади хора и непушачи;
2. противопоказания;
3. предупреждения за определени рискови групи;
4. възможни странични ефекти;
5. предупреждения за опасността от пристрастяване и токсичност;
6. данните за производителя и/или вносителя, както и юридическото или физическото лице за контакт на територията на Европейския съюз.
(2) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене трябва да съдържа:
1. списък на всички съставки в изделието в низходящ ред съобразно тяхното тегло;
2. указание за никотиновото съдържание на изделието и поеманото количество никотин на доза;
3. партиден номер;
4. препоръка за съхраняване на изделието далеч от деца;
5. информация за съдържанието на никотин и овкусители.
(3) Потребителската опаковка и всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене не трябва да включва
елементи или отличителни обозначения, които:
1. рекламират съответното изделие или насърчават неговата употреба, като въвеждат в заблуждение относно характеристиките му,
здравните последици, опасностите, които представлява, или емисиите му;
2. въвеждат в заблуждение, че дадено изделие е по-малко вредно от други или че води до намаляване на последиците от
някои вредни компоненти на дима, или че подобрява жизнеността и енергичността, че има лечебни, подмладяващи,
природни или органични свойства или носи други ползи за здравето или начина на живот;
3. се отнасят до вкус, мирис или други добавки или тяхната липса;
4. наподобяват хранителен или козметичен продукт;
5. въвеждат в заблуждение, че определено изделие има подобрена биоразградимост или други екологични предимства.
(4) Върху потребителската опаковка и върху всяка външна опаковка на електронните цигари и на контейнерите за многократно пълнене
се поставя здравно предупреждение: "Това изделие съдържа никотин, който води до силно пристрастяване. Не се препоръчва за употреба от непушачи".
(5) За здравното предупреждение се прилага чл. 35л, ал. 2.